SOCIĀLIE PROJEKTI

Jauniešu realizētie socialie projekti

Kārtot pēc gada:

MOBINGA PREVENCIJA IKŠĶILES VIDUSSKOLĀ

Go Beyond jauniešu uzdevums bija aktivizēt Ikšķiles skolas jauniešus domāt un rīkoties, lai nostiprinātu viņos pārliecību par katra personisko atbildību attiecībās gan skolas, gan virtuālajā vidē.
Lai mazinātu mobingu skolās, Go Beyond jaunieši sagatavoja ieteikumu kopumu, kurā ietilpst video konkurss “Nē Mobingam”, Facebook lapa “Nē Mobingam” , mācību stundas plāns, kā arī citi ieteikumi mobinga prevencijai skolās.

SOCIĀLO PRASMJU ATTĪSTĪBA BĒRNIEM NO SOCIĀLI NELABVĒLĪGĀM ĢIMENĒM

Komandas mērķis bija dienas centrā esošo bērnu sociālo prasmju attīstīšanu, iedvesmas, personīgo interešu atklāšanu un pilnveidošanu, kā arī vienkārši saturīga, kvalitatīva un pozitīvām emocijām piepildīta, labi pavadīta laika nodrošināšanu. Izdarītais: novadītas 15 nodarbības, izveidota facebook platforma, izveidoti un publicēti 8 video, ievietoti platformā 4 nodarbību apraksti, tika uzrunāti 5 sadarbības partneri, piesaistīti 2 sponsori

Sadarbības partneris – dienas centrs “Stropiņš”.

GATAVĪBA DZĪVEI PĒC AUDZINĀŠANAS IESTĀDES NEPILNGADĪGAJIEM

Komandas mērķis bija veicināt jauniešu motivāciju un izpratni par individuālo attīstību un veselīgu attiecību nepieciešamību, labām nākotnes iespējām gan darba, gan sociālajā vidē. Izdarītais: novadītas 12 nodarbības; izveidota digitāla lapa, kur jaunieši var uzzināt sev noderīgu informāciju; izveidoti, pieredzē balstīti, ieteikumi Cēsu Audzināšanas iestādei, kā turpmāk efektīvāk organizēt nodarbības jauniešiem; informēta sabiedrība par izaicinājumiem, vēršoties televīzijā.

Sadarbības partneris – Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem.

UZ DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS PAMATPRINCIPIEM BALSTĪTU ATTIECĪBU VEICINĀŠANA JAUNIEŠU VIDĒ

Jauniešu mērķis bija izveidot Foruma “Celies” publisko tēlu sociālajos tīklos, lai mainītu sabiedrības uzskatus par vīrišķības stereotipiem. Izdarītais: anketēti cilvēki, lai uzzinātu sabiedrības stereotipus pret vīriešiem; izveidoti uzskates materiāli un video forumam “Celies”; izveidots buklets forumam “Celies”; novadītas 3 intervijas un 1 video intervija; izveidota simulācijas spēle; novadītas lekcijas par “Stereotipiem sabiedrībā” Latvijas skolās.

Sadarbības partneris – Resursu centrs sievietēm “Marta”.

VESELĪGA DZĪVESVEIDA VEICINĀŠANA BĒRNIEM AR ONKOLOĢISKĀM SASLIMŠANĀM

Go Beyond jauniešu projekta mērķis bija veicināt izpratni par veselīga dzīvesveida nozīmi ārstēšanās procesā onkoloģiski slimajiem bērniem un viņu vecākiem, kā arī sagatavot Veselīgo našķu grozu dāvināšanu bērniem. Jaunieši izveidoja prototipu veselīga uztura spēlei, kur iespējams uzzināt dažādus faktus par veselīgu uzturu, pārbaudīt savas zināšanas un atjautību.. Tika izveidots arī pirmais Veselīgo našķu grozs kopā ar Latvijas ražotājiem. Projekts īstenots sadarbībā ar RH3 fondu.

IKŠĶILES INVALĪDU BIEDRĪBAS DARBĪBAS VEICINĀŠANA

Go Beyond jauniešu komanda, uzsākot savu sociālo projektu, izvirzīja mērķi iedvesmot un palīdzēt Ikšķiles invalīdu biedrībai izveidot saliedētu kopienu, kura spēj īstenot savas vēlmes. Go Beyond jaunieši tikās ar biedrības biedriem gan kopīgos pasākumos, kuros kopa radīja “Iespēju koku”, kā arī  tikās ar biedrības biedriem viņu mājās. Jaunieši radīja rakstu sēriju par aktīviem un iedvesmojošiem Ikšķiles invalīdiem, kā arī sagatavoja apkopojumu Ikšķiles invalīdu biedrības kopīgo aktivitāšu veidošanai. Projekts īstenots sadarbībā ar Ikšķiles pašvaldību.

JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES PRETSMĒĶĒŠANAS PROGRAMMA

Go Beyond dalībnieku mērķis ir palīdzēt SOS mājas iemītniekiem gūt izpratni par smēķēšanas kaitīgumu un palīdzēt atmest šo paradumu. Sākotnēji mērķa sasniegšanai Go Beyond dalībnieki vēlējās izveidot motivējošu pretsmēķēšanas programmu 4 mēnešu garumā, taču pēcāk saprata, ka smēķēšanas seku parādīšana nemotivē jauniešus kaut ko mainīt. Go Beyond dalībnieki risināja problēmas sakni – nespēju pateikt “nē”, tādēļ turpmākie mēneši tikai aizvadīti ar dažādiem interaktīviem pasākumiem, kas spēļu veidā mācīja pastāvēt par savu viedokli.

GATAVĪBA DZĪVEI PĒC AUGŠANAS AUDZINĀŠANAS IESTĀDĒ NEPILNGADĪGAJIEM

Jauniešu projekta virsmērķis bija sniegt atbalstu jauniešiem Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem savu izvirzīto mērķu sasniegšanai, attīstot jauniešos sociālās prasmes un veidojot stiprāku raksturu. Rezultātā tika noorganizētas 9 prasmju attīstošas nodarbības Cēsu audzināšanas iestādē, izmantojot jauniešu iegūtās zināšanas Go Beyond semināros, gan piesaistot dažādus ekspertus.

JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES IESAISTE DROŠUMSPĒJAS TĪKLĀ

Go Beyond jauniešu mērķis bija veicināt jauniešu no ārpusģimenes aprūpes drošumspēju, izpratni par patstāvīgas dzīves un karjeras uzsākšanu. Go Beyond komanda veidoja pasākumus Jelgavas jauniešu mājā neformālā gaisotnē. Lai palīdzētu karjeras izvēlē, tika radīti karjeras pasākumi kopā ar Statoil Fuel & Retail Latvia – apmācības un eksursija uz degvielas uzpildes staciju. Papildus katram jaunietim Jelgavas jauniešu mājās tika atrasts personīgais mentors atbilstoši jaunieša interesēm.

Projekts īstenots sadarbībā ar  Statoil Fuel&Retail  un SOS Bērnu ciemati.

IESLODZĪTO RESOCIALIZĀCIJAS AKTIVITĀTES OLAINES ATKLĀTAJĀ CIETUMĀ

Go Beyond dalībnieki izstrādāja brīvā laika aktivitāšu plānu, lai notiesātajiem būtu alternatīva atkarību izraisošo vielu lietošanai. Jaunieši kopā ar ieslodzītajiem zīmēja, grieza un līmēja, sākotnēji mainot katras radošās darbnīcas saturu, taču pēcāk nonākot pie idejas veidot komiksu darbnīcas. Darbnīcās paveiktais vainagojās ar kopīgu izstādi. 

 Projekts īstenots sadarbībā ar  Olaines cietumu.

JAUNIEŠU NO ĀRPUSĢIMENES APRŪPES BRĪVĀ LAIKA ORGANIZĒŠANA

Projekta virsmērķis bija nomainīt SOS ciemata jauniešu ierasto vidi un parādīt plašās brīvā laika pavadīšanas iespējas. Jaunieši tika integrēti jaunās ikdienas aktivitātēs, kā arī kopā ar komandu tika rīkoti dažādi pasākumi – spēļu vakars, jauniešu svētku diena, motivācijas vakars, viesošanās Rideļu dzirnavās, kas jauniešiem veidoja interesi par jaunām aktivitātēm. Īpašu popularitāti izraisīja improvizācijas teātris, un Jauniešu mājā tika ieviestas improvizācijas teātra nodarbības. Projekts īstenots sadarbībā ar Jelgavas SOS Bērnu ciemata Jauniešu māju.

Medicīnas Klauna ilgtspējīga atbalsta mehānisma izveidošana

Sociālais projekts sadarbībā ar Dr. Klaunu tās dalībniekiem ir bijis ceļš, lai izzinātu un popularizētu medicīnas klauni nozīmi bērnu atveseļošanās procesā. Vienlaikus, rodot ilgtspējīgus atbalsta mehānismus, tika veikta esošo ziedošanas kampaņu analīze, lai noskaidrotu, kādas darbības ir visefektīvākās, balstoties uz mērķa grupu un komunikācijas veidiem. Kopumā projekts rezultējis ar sadarbības izveidošanu, piemērojot īpašus labdarības kino seansus veltītus Dr. Klauna atbalstam.

PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU INTEGRĒŠANA SABIEDRĪBĀ

Projekta izaicinājums ir palīdzēt patvēruma meklētājiem – jauniešiem – integrēties sabiedrībā, vienlaicīgi mazinot apkārtējo aizspriedumus. Go Beyond komanda iepazinās ar katru no jauniešiem un katrs no viņiem bija kā mentors kādam no patvēruma meklētājiem. Tie tika iepazīstināti ar Latvijas kultūru, kopīgi apmeklējot muzejus un kultūras pasākumus. Jaunieši kopā izmēģināja arī savus iecienītākos hobijus, un sadarbība tika aizvirzīta arī līdz iespējai ēnot darba devējus Latvijas uzņēmumos. Projekts īstenots sadarbībā ar Patvēruma meklētāju centru “Mucenieki”.

SOCIĀLĀ INTEGRĀCIJA CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM IKŠĶILĒ

Projekta mērķis ir palīdzēt Invalīdu biedrības biedriem integrēties Ikšķiles sabiedrībā. Go Beyond komanda rīkoja festivālu, kurā piedalījās cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, nenošķirot dažādas sabiedrības grupas un uzsverot katra indivīda vērtību. Festivālā piedalījās biedri no 10 dažādām invalīdu biedrībām. Pasākumā uzstājās arī viesmākslinieki no ārzemēm. Šis festivāls aizsāka jaunu biedrības tradīciju – parādīt katra cilvēka talantus.

 Projekts īstenots sadarbība ar Ikšķiles Invalīdu biedrību.

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS STRATĒĢIJAS IZVEIDE ORGANIZĀCIJAI PALIDZĒSIM.LV

Projekta virsmērķi bija izprast Palīdzēsim.lv intereses sociālās uzņēmējdarbības nolūkus un izzināt līdz šim paveikto, kā arī izstrādāt stratēģiju sociālās uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošināt tās izpildi.

Tika apkopota informācija no pētījumiem un cilvēku intervijām par to, kas piesaista mājaslapās, tādējādi izstrādājot stratēģiju sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Komandas uzlabotā mājaslapa un tajā pieejamais interneta veikals pieejams: www.palidzesim.lv.

Projekts īstenots sadarbībā ar labdarības organizāciju Palīdzēsim.lv.

Ārpusģimenes aprūpes jauniešu sociālo prasmju attīstošā mehānisma izveidošana

Projekta gaitas balstījās uz 3 mērķiem: 1) uzlabot jauniešu budžeta plānošanas prasmes, papildinot jauniešu zināšanas par budžeta izlietojumu; 2) palīdzēt jauniešiem izstrādāt Mastermind vakarus, kur jaunieši kopīgi tiekas, lai izvirzītu sev jaunus mērķus un kopīgi vien otru motivētu; 3) izveidot dažādus materiālus un apkopojumu, kuru varam nodot SOS vadībai, lai materiālus varētu izmantot arī citos Latvijas SOS ciematos.

LATVIJAS TRANSPORTA PAKALPOJUMU INFORMĀCIJAS APRITEI CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Projekta virsmērķi bija izstrādāt un īstenot plānu, kā informēt cilvēkus ar īpašām vajadzībām par transporta pakalpojumu pieejamību. Rezultātā tika izstrādātas vadlīnijas, pēc kurām vadoties, kļūst skaidras darbības par ES regulas 181/2011 ieviešanu Latvijā, kā arī videomateriāls. Papildus tika izveidots arī informatīvs grafiks, kurā paskaidrots starppilsētu transporta pakalpojumu nozīmīgums. Projekts īstenots sadarbībā ar NVO apvienību SUSTENTO.

VĀJREDZĪGU UN NEREDZĪGU BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEGRĒŠANA SABIEDRĪBĀ

Projekta virsmērķis bija izglītot sabiedrību, mazināt esošos stereotipus, veicinot vājredzīgu un neredzīgu jauniešu integrāciju izglītošanās iespējas ne tikai internātskolās, bet jebkurā izglītības iestādē. Projekta laikā tika izveidots pasākumu cikls, kurā gan skolēniem, gan citiem apkārtējiem tika dota iespēja dažādās aktivitātēs iejusties neredzīgo ādā. Tika izveidots arī elektronisks buklets, kurā ir informācija un atbalsts skolotājiem, lai varētu mācīt skolēnus ar redzes traucējumiem. Projekts īstenots sadarbībā ar biedrību Es redzu.

INDIVIDUĀLIE PROJEKTI

Go Beyond 2020 dalībnieku realizētie individuālie projekti

Kārtot pēc gada:

ANITA OLAVA

Anitas projekta “ALSO – the concept of upcycling“ mērķis – radīt jaunu produktu no lietotām grāmatām, kas atspoguļotu un atbalstītu radošu pieeju lietderīgai otrreizējai resursu izmantošanai.

Atskatoties uz individuālā projekta laikā gūto pieredzi, Anita atzīst, ka tieši individuālo projektu laikā ir izpratusi veidus, kā strādāt ar sevi, kā sevi disciplinēt un motivēt, kā arī kā saglabāt degsmi attīstīt iesākto.

ARSENIJS SERGEJEVS

Projekta “Indivu” ideja ir ražot ekskluzīvus iPhone vāciņus sadarbībā ar jauniem, vēl ne tik plaši atpazītiem māksliniekiem. Mērķis ir izveidot estētisku aksesuāru, kurš ne tikai aizsargātu telefonu, bet arī papildinātu īpašnieka individuālo stilu un palīdzētu viņam izcelties. Rezultāts, ko vēlos sasniegt uz 19. augustu, ir 120 pārdoto vāciņu. Šis projekts man ir svarīgs, jo redzu tajā iespēju izpausties, radīt kaut ko unikālu un pēc saviem noteikumiem.

Dārta Kamilla Kambala

Dārta uzskata, ka jauniešiem trūkst izpratnes par nākotnes konkurētspējas prasmēm – kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kreativitāti u.c.- , kas jau pavisam tuvā nākotnē būs nepieciešamas darba tirgū. Šī iemesla vadīta viņa ar sava individuālā projekta palīdzību vēlas veicināt jauniešu izpratni par būtiskākajām prasmēm, kas nākotnē būs nepieciešamas darba tirgū.

ELĪNA PEISENIECE

“Kad vasarā atkal atklāju savu patiku pret rokdarbiem un sāku adīt, biju piemirsusi dažas svarīgas detaļas. Tā kā mūsdienās roka pirmkārt sniedzas pēc interneta palīdzības nevis pēc grāmatas, sapratu, ka skaisti noformēta, skaidrā valodā noformēta un apkopota informācija, par zeķu adīšanu, internetā nav atrodama. Tā kā jau šobrīd jaunieši – adītāji – ir ļoti maz, tad uzskatu, ka šādas vide trūkums neiedrošina mūsdienu jauniešus uzsākt šādas prasmes attīstīšanu.” Šīs motivācijas vadīta Elīna izstrādā virtuālo zeķu adīšanas ceļvedi AdiTu.lv.

ELĪNA UKASE

Sava individuālā projekta ietvaros Elīna veidoja naudas maku kolekciju –  vienkārša dizaina, taču ar kādu unikālu akcentu. Uz makiem ir gan citāti, gan zīmējumi, kas attēlos sieviešu attiecības ar naudu. Pastāv uzskati, ka sieviete ir aksesuārs blakus vīrieša sāniem un vīrietis ir “ lielais naudas pelnītājs”. Stipras, patstāvīgas, neatlaidīgas un panākumiem bagātas ir arī sievietes un to arī atspoguļos jaunizveidotā zīmola “Honey, can you lend me some money?” maki.

EVITA KUZMINA

Evitas projekts Dabas pieturzīmes ir iespēja caur grāmatas varoņu acīm izdzīvot Latvijas dabu – mazus ciematus, putekļainus ceļus un meža takas – ejot pārgājienos un lasot grāmatas atpūtas brīžos. Mērķis ir noorganizēt 4 pārgājienus līdz 19. augustam, kombinējot literatūras un dabas izpētes aspektu. Izplānot pārgājienus mazas vietās, uz kurieni cilvēkiem būtu vēlme doties pat 4 stundas no Rīgas. Kā arī radīt atmosfēru pārgājieniem, lai cilvēki, kuri piedalās kļūst par ceļa biedriem un iesaistās piedzīvojumos.

ELFA KALNIŅA

Mūsdienu cilvēkam aktuāla ir parādījusies vēlme samazināt atkritumu radīšanu un vides piesārņošanu. Līdz ar to cilvēki ar dažādiem paņēmieniem un rīkiem to cenšas panākt. Šī ceļa gājēji paliek arvien vairāk – informācijas lauks paplašinās. Katrs nākamais, kurš vēlas pievienoties sāk nedaudz apjukt milzīgajā informācijas plūsmā. Tieši tāpēc Elfa veido projektu ar mērķi atvieglot cilvēkiem iegūt nepieciešamo informāciju par viņiem nevajadzīgo lietu otrreizējās pārstrādes iespējām.

Līva Jansone

Individuālā projekta laikā Līva Jansone veido sava pirmā autordarba manuskriptu. Līva saka: “Jo vairāk laika veltīju rakstniecībai, jo vieglāk kļuva un mana pārliecība par saviem spēkiem auga. Kā lielu ieguvumu vērtēju arī koučus un mentorus, kas sniedza daudz noderīgus padomus un atbalstu grūtākajos posmos. Bez šīm sarunām es nebūtu iedomājusies izveidot savu blogu un sākt publicēt domu graudus pirms paša darba izdošanas.”

Kristers Bērziņš


Kristers ir jaunietis, kura aizraušanās ir uzņēmējdarbība un dizains, tādēļ individuālā projekta ietvaros viņš abas sirdslietas izlēma apvienot un radīt apģērbu zīmolu “Mans Koks”. Projekta mērķis bija uzlabot līdzšinējās prasmes darbībā un iepazīt zīmola radīšanas procesu. Izstrādātais produkts ir 2 kreklu dizaini “Bērzs” un “Ozols”, kuru mērķis bija papildināt latviešu apģērbu kultūru ar kreklu dizainiem dabas tematikā.

IEVA BALODE

Mana projekta galvenā ideja ir organizēt vairākus diskusiju vakarus medicīnas studentiem, kuru laikā studenti kopā ar pieaicinātiem speciālistiem- ārstiem skatās House MD sēriju un vakara gaitā apspriež redzēto – kādas kļūdas redzēja, kā ir pareizi darīt, sērijā apspriesto slimību un terapijas iespēju apskats. Projekta mērķis ir uzlabot medicīnas izglītības kvalitāti, padarot to gan interesantāku, gan interaktīvāku. Jo savu medicīnas studiju gaitā esmu novērojusi, ka pašlaik lietotās metodes ir diezgan garlaicīgas, neefektīvas un nav izaicinošas – neliek domāt.

KRISTIĀNA ZVEZDIŅA

Arvien aktuālāka kļūst doma par izraušanos no pilsētas putekļiem, atpūtu pie dabas krūts. Tādēļ radās ideja par talku organizēšanu Latvijas saimniecībās, nodrošinot iespēju nogurušajam pilsētniekam doties vienlaicīgi pastrādāt un atpūsties laukos. Sadarbība ir izveidota ar 4 Latvijas saimniecībām. Galvenokārt, mērķis ir pavadīt darbīgu atpūtu, novērtējot kopā būšanas spēku, sajust gandarījumu pēc labi izplānota, organizēta un atpūtušos cilvēku piepildīta pasākuma. Kristiānai ir svarīgi un pat nepieciešams sev apkārt redzēt laimīgus, atpūtušos cilvēkus, jo tikai tādiem līdzās viņa varu augt gan garīgi, gan profesionāli.

MARTA MUIŽNIECE

Projekta BUR gaitā Marta Muižniece bija izdevība satikt cilvēkus, kuru stāstiem ir vērtība un kurus vajadzētu pastāstīt. Tā arī tapa ideja par video sērījām no kurām pirmā #1 “Īsa pamācība ziepjošanā” jau sniedz iespēju ikvienam ielūkoties mājražotaja darbā. Šī sērija stāsta par ziepjotājas Daijas iecerēm, ceļu uz sapni par savu darbnīcu un Latvijā sakņotiem mērķiem.  Projekts turpina meklēt iespēju iepazīt arvien vairāk mājražotājus un pastāstīt ikvienam noderīgos stāstus. Iespēja dzimtenē darīt sirdslietu un ar to priecēt savējos ir svētība, kura jāizmanto.

INESE MUCENIECE

21.gs. Latvija ir daudzveidīga. Tā nesastāv vien no latviešiem. Tā ir neatkarīga valsts, taču ir atkarīga no tā, kas tai ir apkārt. Tie visi ir stāsti, kas notiek nepārtraukti. „Latvija 21” ir stāstu projekts, kas apvieno Latvijā dzīvojošu ārzemnieku stāstus. Caur sarunām tie pārvēršas vārdos un vēlas tikt sadzirdēti. Projekta mērķis ir apkopot 12 ārzemnieku stāstus un padarīt tos redzamus sabiedrībai. Šobrīd tiek gatavota izstāde, kurā stāstu fragmenti būs gan vizuāli, gan tekstuāli aplūkojami. Šo stāstu nozīme ir apvienot, integrēt un iedvesmot Latvijas sabiedrību.

Šos stāstus veidojam mēs.

LAURA ORLIŅA

Individuālā projekta laikā Laura organizēja stāstu vakarus savā dzimtajā pilsētā Daugavpilī. Kopumā tik rīkot 4 stāstu vakari par visdažādākām tēmām, sākot ar hobijiem līdz pat ceļojumiem. Lielākais izaicinājums bija nevis Laurai, piesaistot cilvēkus, meklējot telpas un popularizējot pasākumu, bet viesiem, kuri uzstājās. Viņiem bija grūti iekļauties divdesmit minūtēs, lai pastāstītu par visu piedzīvoto un izjusto.
Viena no spilgtākajām atziņām, ko Laura atcerēsies no stāstu vakara ir “Ceļojot, cilvēki izzina nevis valsti, cilvēkus vai kultūru, bet gan SEVI!” 

LELDE GUSTA

Realizējot projektu “Real Life Tours“ Lelde vēlas atgādināt cilvēkiem, ka cilvēks ir kas vairāk! Un tieši tas pamudinājis Leldi attīstīt tūrismu, kas ļautu izjust tūrismu caur sarunām, sajūtām un pieredzi, izpazīstot cilvēkus un vidi, kurā viņi atrodas.

Projekta gaitā Lelde noorganizēja vairākas ceļojumu tūres, sarunu pikniku, izveidoja īpašu pastkartīšu kolekciju, izveidoja facebook lapu, piedalījās II Vispasaules Malēniešu svētkos, Alūksnes svētkos Kalnciema kvartālā un Alūksnes pilsētas svētkos.

Liene Poprocaka un Evita Ostrovska

Lienes un Evitas individuālais projekts bija “Īsteno Sevi”, kura ietvaros notika 30 dienu izaicinājumi tiešsaistē. Projekta mērķis bija iemācīt jauniešiem aktīvi un interesanti pavadīt laiku ar sevi mājās. Projekta laikā tika uzrunāti vairāki sabiedrībā atpazīstami cilvēki, kuri izaicināja jauniešus ar dažādiem neparastiem uzdevumiem. Tie bija no akrobātisku triku paraugdemonstrējumiem līdz pat balona izlocīšanai. Izaicinājumi tika publicēti sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Galveno atsaucību jaunieši izrādīja Raimonda Elbekjana izaicinājumā, kas paredzēja noskriet 5 kilometru distanci.

Lilija Pinne

Lilijas projekta “Discover Jazz To Provoke Collaboration Skills” mērķis bija radīt iespēju atklāt džeza mūziku kā veidu sadarbības prasmju attīstībai. 

Individuālā projekta laikā Lilija saprata to, cik ļoti svarīgi ir darīt dzīvē to, kas pašai patīk, uzticēties sev un citiem.  Lilija uzsver, ka projekts tiks turpināts, kā arī tiks paplašināts.

Līva Dārziņa un Madara Grindule

“Step out” ir uz mērķu sasniegšanu orientēts projekts, izglītojot jauniešus iedvesmojošās lekcijās un aktivitātēs, kā arī spert soli ārpus ierastā komforta zonas, apceļojot valstis Eiropā 2 nedēļu garumā. Meitenes projekta ietvaros rīkoja 3 stāstu vakarus par stopēšanu un devās 2 nedēļu stopēšanas piedzīvojuma uz Bulgāriju.

Līva Elizabete Liepiņa

Līvas Elizabetes individuālais projekts ir saistīts ar divu hakatonu organizēšanu: pirmo – tiešsaistē, bet otru klātienē. Hakatonu galvenais mērķis ir pacelt sabiedrībā aktuālus jautājumus. Tos izskatot intensīvā darba procesā, dalībnieki varētu apgūt dažādas noderīgas prasmes, iegūt jaunas zināšanas, tikt pie lieliskas iespējas socializēties, nodibināt jaunus kontaktus, kā arī caur radošu procesu gūt izaugsmi un atklāt prasmes, iemaņas, kuras varētu būt noderīgas nākotnē. 

Margarita Mačiņa

Projekta “Celies. Spīdi” galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties viņu potenciālu, vērtības un palīdzēt uzstādīt ambiciozus dzīves mērķus, pasniedzot nodarbības papildus vidējās pamatizglītības programmai. Sākotnēji izstrādāta viena 2h online nodarbība vietnē Zoom, bet, projektu turpinot, tiks izstrādātas arī klātienes nodarbības. Margarita ir izveidojusi sadarbību ar Rīgas 84.vidusskolu, tās vadību un 10.klašu pedagogiem. Šai mērķauditorijai arī tika izveidota aptauja par viņu interesēm, ieteikumiem, vēlmēm un pārdomām saistībā ar projekta norisi un izstrādi, lai tas atbilstu viņu interesēm.

Melānija Urtāne

Ticam, ka daudzi jaunieši ir saskārušies ar kādu vai pat visiem no šiem jautājumiem, tāpēc viena no šī gada dalībniecēm – Melānija Urtāne ir apņēmības pilna palīdzēt rast atbildes. Sadarbojoties ar vairāku nozaru speciālistiem un uzklausot dažādu cilvēku personīgo pieredzi, tika veidoti izglītojoši raksti par jauniešiem aktuālām tēmām tādās sociālo tīklu platformās kā instagram un facebook.

Niks Stara

Niks Stara sava individuāla projekta ietvaros aktīvi strādāja, lai palīdzētu iesācējiem grafiskajā dizainā ātrāk apgūt jaunās prasmes. Projekta ideja bija apkopot un uzskatāmi attēlot, apmācību veidā, dažādus grafiskā dizaina vizuālos stilus, kur tos ir piemēroti izmantot un, kā tos ērti un ātri izveidot.

Oskars Rimša

Projekta “readme” mērķis bija un joprojām ir publicēt albumu, kā arī ievietot to straumēšanas platformās. Šī sapņa īstenošana tika uzsākta ar diviem draugiem, ar kuriem pašreiz tiek izstrādāta albuma un grupas koncepcija. Pirmais mēģinājums ir bijis neveiksmīgs, pašreiz tiek pārvērtēti mērķi, nosaukumi, kā arī izvērtēts vēstījums, ko grupa vēlas paust. Oskars atklāj, ka: “Nevēlamies neko sasteigt, tāpēc albuma publicēšana pašreiz atlikta uz rudeni. Tiek apsvērta doma veidot plašāku platformu, tā kā grupu, bet bez noteiktiem dalībniekiem. Piesaistīt daudz un dažādu mākslinieku, bet albumu izdot zem viena vienīga vārda.”

PAULA PŪCĪTE

Individuālā projekta virsmērķis ir uzlabot dzīves apstākļus Talsu jauniešiem. Plānotas uzrīkot 6 galda tenisa sacensības. Sacensību laikā dalībniekiem būs iespēja aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, komunicēt un uzzināt ko jaunu. Domājot ilgtermiņā, vēlos, lai Talsos tiktu uzstādīts āra tenisa galds, kurš būtu siltajā laikā pieejams ikvienam, bet ziemā atrastos kādā no skolām. Individuālais projekts man ir svarīgs, jo, esot Talsos, bieži nākas saskarties, ka pietrūkst brīvā laika aktivitātes. Vēlos savu dzimto pilsētu redzēt attīstītu, bet tās iedzīvotāju – aktīvus un draudzīgus.

RAIVO VILCĀNS

Raivo projekta mērķis bija sociālo instituāciju apkopošana vienotā datu bāzē ikvienam cilvēkam pieejamā un saprotamā valodā, tādjādi risinot sabiedrības un sociālās nozares institūciju profesionāļu zināšanu trūkumu par pieejamajām sociālā atbalsta iespējām..

Raivo lielākais motivators šīs idejas īstenošanā ir Iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas patiesi ir nepieciešams.

Ričards Mauriņš

Ričarda ideja ir izveidot aplikāciju viedtālruņiem, ar kuras palīdzību tās lietotāji varētu apzināties, kuras sfēras dzīvē rada grūtības, un kurās sfērās lietotājam veicas. Mūsdienās, kad cilvēkiem dzīve bieži vien ir ļoti saspringta, ir grūti saprast steigā to, kas tajā nomāc, ko tajā uzlabot vai mainīt. Veids, kā ir plānots to saprast un uzlabot, ir ar emocijikonu palīdzību aplikācijā dot lietotājam iespēju ievadīt katru dienu savu tā brīža novērtējumu 5 dažādās dzīves sfērās – darbs, izaugsme, finanses, veselība un attiecības. Pēc mēneša ievadītie dati tiks apkopoti un izveidots grafiks, kurā lietotājam būs ļoti pārskatāmi redzami rezultāti.

Rūdolfs Grundmanis

Rūdolfs par savu individuālo projektu izvēlējās sevis popularizēšanu sociālajos tīklos, jo uzskata, ka tas palīdzēs viņa karjeras izaugsmei. Viņš labprāt vadītu pasākumus un piedalītos dažāda veida video materiāla tapšanā. Dalībnieks aktīvi sāka darboties tādos sociālajos portālos kā YouTube, TikTok un Instagram, kur regulāri turpina ievietot saturu un priecēt citus ar jautriem video un kvalitatīvām bildēm.

RŪTA PAULA CELMA

Mana projekta nosaukums ir kultūras platofrma ”Kalambuurs”. Individuālā projekta ideja ir apvienot vēsturisko ar laikmetīgo, izmantojot dažādus 20.gadsimta sīkiespieddarbus. Vēlos apvīt tos mūsdienīgā redzējumā dažādās radošās izpausmēs, piemēram, fotogrāfijā, dzejā, grafikā un rakstos. Projekta mērķis līdz 19. augustam, ir izveidot divus zīņus, profilu sociālajos tīklos un noorganizēt vismaz vienu kopā sanākšanas pasākumu. Tā teikt – lai galā sanāk tāda draudzīga komūna un ir azarts iesāktā turpināšanai.

SIGNE DŽULJETA ZIEDIŅA

Sociālajos tīklos ir salīdzinoši mazs piedāvājums stilīgu bērnu čībiņām, bet māmiņām ļoti patīk sapucēt savas atvases (ērtāk ir pasūtīt internetā). Kā arī jaunās māmiņas labprāt pašas vēlētos darināt savam mazulim čībiņas, bet šādu iespēju nav vai nav tik popularizētas. Līdz ar ko Signe ar savu projektu “Kurpīte“ vēlas radīt tamborētas bērnu čībiņas mazuļiem līdz staigāšanas vecumam, kas vizuāli atgādina apavus. Projekta ietvaros radītas mazuļu čībiņas gaidību foto sesijai, pirmās mazuļa čībiņas un čībiņas kā dāvana jaundzimušajam.

SINDIJA BORA

Sindijas projekta “Flower Kid“ mērķis – radīt vienkāršas un elegantas mājas un svētku dekorācijas, tajās iekļaujot telpaugus.

Vērtīgākais, ko Sindija individuālā projekta laikā iemācījusies, – ceļš līdz mērķim var būt līkumains un to pašu mērķi tajā pašā laikā var sasniegt arī pa citiem ceļiem. Būtiskākais, kas viņā mainījies, – attīstīta prasme atrast citus ceļus, uztvert neveiksmes par iespējām, nekritizēt sevi tik daudz, būt pašpārliecinātai un uzdrīkstēties mēģināt.

Kristers Brants

Krister projekts, ko viņš ir apņēmies īstenot, ir sociālo mediju platforma, kurā tiek diskutēts par sociālo uzņēmējdarbību un sociālajām problēmām, par ko īsti ikdienā sabiedrībā nerunā.
Kristaps sava projekta ietvaros devās pie sociālajiem uzņēmējiem, kā arī cilvēkiem, kurus ietekmē šīs sociālās problēmas ikdienā, un centīsies viņu stāstus celt gaismā caur intervijām, kas tiks publicētas interneta vidē gan video formāta, gan “podkasta” tipā.

Tīna Pētersone

Mana projekta mērķis veicināt ilgtspējīgu domāšanu un radošo izpausmju brīvību, īstenojot pasākumu, kura ietvaros ar draugiem, paziņām un citiem interesentiem tiktu kopīgi atjaunotas mēbeles. Līdz programmas noslēgumam plānoju atjaunot vismaz 20 krēslu, no kuriem vismaz pieci tiktu pārdoti izsolē, un iegūtie līdzekļi nodoti labdarībai. Šādu projekta virzienu esmu izvēlējusies, jo manā skatījumā uz pasaules ir pārāk daudz lietu, taču, mainot to veidolu un funkciju, ir iespējams jau esošiem resursiem rast jaunu pielietojumu.

UNA ARBIDĀNE

Projekta mērķis bija izveidot izstādi ar bērnu nama bērnu veidotiem mākslas darbiem, kur parādītu bērnu nama bērnu unikālās emocijas un īpašos talantus. Unas personīgais mērķis bija darbus uzdāvināt vietai, kur tas nestu savu košo enerģiju un spētu iedvesmot citus bērnus ticēt saviem sapņiem!

Una savu projektu ir veiksmīgi noslēgusi, tā realizēšanā iesaistot 10 Imantas bērnu nama bērnus un pieredzējušus māksliniekus. Bērnu darbiņi ir aizceļojuši atpakaļ uz Bērnu nams “Imanta” un šobrīd rotā mazo mākslinieku istabas. Taču lielais kopdarbs ceļos uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu.

VALTS BLUĶIS

Izveidot nometni Limbažu pilsētā, kur jauniešu auditorijai tiks piedāvātas uzņēmējdarbības un biznesa meistarklases, ar pievienoto vērtību- veselīgu un aktīvu dzīvesveidu nometnes laikā. Mans mērķis līdz 19. augustam ir izveidot nometni, kas sevī ietvers gan uzņēmējdarbības pusi, gan aktīvā dzīvesveida pusi, kas iedvesmos jauniešus būt aktīviem un vairāk domāt ar savu veselību. Man šis projekts ir svarīgs, jo pats pašlaik studēju Banku Augstskolas uzņēmējdarbības vadības kursā un skolas laikā, no otrās klases, esmu trenējies vieglatlētikā, tāpēc arī sports mans ir ļoti tuva tēma.